Szczerość Wiadomości Branżowe

Startuje Narodowy Program Przedsiębiorczości

Już co trzeci Polak chce pracować na swoim[1], ale dla  połowy z nas prowadzenie własnej działalności gospodarczej to obszar,  w którym czujemy się niekompetentni.  Z myślą o tych, którzy poważnie biorą pod uwagę pracę na własny

Już co trzeci Polak chce pracować na swoim[1], ale dla  połowy z nas prowadzenie własnej działalności gospodarczej to obszar,  w którym czujemy się niekompetentni.  Z myślą o tych, którzy poważnie biorą pod uwagę pracę na własny rachunek, ale mają jeszcze obawy bądź są niepewni swoich umiejętności, powstał Narodowy Program Przedsiębiorczości. Działania będą trwały do czerwca 2013 roku.

Celem Programu inicjowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest przede wszystkim zachęcenie do zakładania nowych firm. Mają tego dokonać działania promocyjne i informacyjne, nakierowane na  wzmocnienie pozytywnych ocen postaw przedsiębiorczych, edukację w zakresie prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz poprawę wizerunku przedsiębiorcy. Adresatem działań są dwie grupy osób: studenci i absolwenci u progu kariery zawodowej (19-29 lat) oraz osoby z doświadczeniem na rynku pracy (30-49 lat), biorące pod uwagę prowadzenie własnego biznesu.

− Już sama nazwa naszego Programu (Narodowy Program Przedsiębiorczości) podkreśla długofalowy charakter działań ,a także ich wielowątkowość i bogactwo tematyczne. Wierzę, że tylko tak globalne i wielonarzędziowe podejście do kwestii wspierania przedsiębiorczości umożliwi rzeczywistą zmianę postaw. Jestem przekonana, że szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego ważne jest nie tylko wzmocnienie ducha przedsiębiorczości, ale i podjęcie rzeczywistych działań sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, a tu rola małych i średnich firm jest absolutnie kluczowa i stale rośnie −  mówi  Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 PKB średnimi stoi

Udział małych i średnich firm w produkcje krajowym brutto wynosi obecnie
w Polsce  około 48,4 proc, a liczba zatrudnionych w sektorze stanowi 2/3 ogółu pracujących.
[2] Dodatkowo wartość dodana wytwarzana przez MŚP w Polsce stanowi 54%.[3] Obserwacja trendów pokazuje, że nasz wzrost gospodarczy jest w dużym stopniu uzależniony od rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiących coraz większy kawałek wspólnego tortu, jakim jest krajowy produktu brutto. Większa dynamika i rozwój tego obszaru wymaga wsparcia inicjatyw  przedsiębiorczych wśród społeczeństwa.  

A to już wiesz?  Zróbmy sobie ciszej - wyniki pomiaru hałasu w centrach polskich miast

 Chcemy być przedsiębiorczy

Ponad połowa Polaków (57,8 proc.) ocenia swoją wiedzę o przedsiębiorczości jako przeciętną lub raczej słabą, co wskazuje na potrzebę intensywniejszych działań edukacyjnych w tym obszarze. Badania wskazują, że praca na własny rachunek jest przez Polaków rozważana już jako druga z możliwości kształtowania drogi zawodowej (36,8 proc. wskazań), tuż po pracy etatowej w firmie państwowej (38,8 proc.), a przed zatrudnieniem w firmie prywatnej. [4]Choć poziom przedsiębiorczości, mierzony liczbą firm na tysiąc mieszkańców,  w Polsce sytuuje się na poziomie nieco poniżej średniej UE (40 do 42 proc.), wynik lepszy od przeciętnego unijnego osiągamy pod względem odsetka osób dorosłych, które założyły własną firmę lub podejmują działania w tym kierunku (12 do 14 proc.) oraz udziału osób, którzy preferowałyby własną działalność gospodarczą (49 do 45 proc.).[5]

Polacy chcą próbować sił w biznesie, ale mają obawy dotyczące swojej wiedzy i kompetencji. W takim ujęciu Narodowy Program Przedsiębiorczości stanowi dla społeczeństwa zarówno pozytywną odpowiedź na deficyt wiedzy w obszarze przedsiębiorczości, jak i zachętę do podejmowania śmielszych decyzji w  przyszłości.

 Kim jest przedsiębiorca?

Program odniesie sukces, jeśli przyczyni się do redukcji barier rozwoju sektora MŚP. Jedną z nich jest wizerunek przedsiębiorcy w Polsce. Badania przeprowadzone przez IBC Goup na zlecenie PARP wskazują, że przedsiębiorca to przede wszystkim osoba ciężko pracująca (70,7 proc. wskazań), odnosząca sukcesy (51,9), ciesząca się prestiżem społecznym (55,6 proc.), ale bogacąca się kosztem innych (35 proc.), dbająca o własny interes (84,4 proc.) czy wykorzystująca luki prawne (47,6 proc.).

− Celem programu jest nie tylko przekazanie wiedzy pomocnej w prowadzeniu działalności gospodarczej czy wsparcie potrzeby „pójścia na swoje”. To oczywiście główne cele operacyjne programu, których jednak nie osiągniemy bez stopniowej zmiany wizerunku przedsiębiorcy. Pokazując dobre przykłady, przywołując historie sukcesów z miast i miasteczek w Polsce, chcemy pokazać, że przedsiębiorca to  naprawdę sól naszej ziemi i przykład możliwy do naśladowania – pozytywny i dotykalny bohater naszej polskiej codzienności, która dzięki setkom i tysiącom takich Kowalskich średniego biznesu rysuje się w coraz cieplejszych barwach – mówi profesor  Andrzej Blikle ekspert programu, znany cukiernik i prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

A to już wiesz?  Po pierwsze studia, po drugie szkolenia

 Więcej niż kampania

Program będzie żywo obecny w mediach. Przewidziane są materiały telewizyjne − zarówno spoty promujące ideę przedsiębiorczości, jak i felietonyukazujące historie sukcesów czy inspirujących pomysłów na działalność gospodarczą. Planowane są również materiały promocyjne w ogólnopolskich rozgłośniach radiowych oraz prasie, zachęcające do udziału w konkursach.

Narodowy Program Przedsiębiorczości to jednak dużo więcej niż kampania reklamowa. Punkt ciężkości zostanie położony na działania edukacyjne oraz aktywności angażujące społeczeństwo do uczestniczenia w Programie. Z myślą o młodszej grupie powstała platforma internetowaz testem przedsiębiorczości – jego poprawne wypełnienie będzieprzepustką do dalszego etapu konkursu polegającego na przygotowywaniu biznesplanów, z których najlepszy zostanie nagrodzony 60 tys. zł na realizację.

Część Programu skierowana do starszej grupy obejmie Konkurs dla władz lokalnych – burmistrzów, którzy wraz z mieszkańcami będą walczyli  o tytuł „Miasta ludzi przedsiębiorczych”. Również w tej grupie przewidziany został konkurs biznesplanów − autorzy 10 najwyżej ocenionych zyskają fachową pomoc w ich dopracowaniu, a najlepszy – finansowanie realizacji (60 tys. złotych). Dodatkowo zostanie zorganizowany specjalny cykl wydarzeń  plenerowych w miejscowościach zamieszkania autorów 10 najlepszych pomysłów.  [1] Badanie postaw przedsiębiorczych,  IBC Group na podstawie badania CATI, luty 2012, N = 1 602 osoby, I fala

[2] Na podstawie Raport o stanie sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw Polsce, Polska Agencja Przedsiębiorczości, Warszawa 2011

[3] SBA Polska 2010-2011, raport Komisji Europejskiej

[4] Badanie postaw przedsiębiorczych,  IBC Group na podstawie badania CATI, luty 2012, N = 1 602 osoby, I fala

[5] Na podstawie Raport o stanie sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw Polsce, Polska Agencja Przedsiębiorczości, Warszawa 2011

 

***

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest rządową agencją wykonawczą podlegającą ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań  w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej.

A to już wiesz?  „Czytelnia Uśmiechu” już na 45 oddziałach dziecięcych

 

Narodowy Program Przedsiębiorczości to ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna realizowana w ramach projektu systemowego PARP „Poprawa wizerunku przedsiębiorców i promocja postaw przedsiębiorczych” finansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Budżet kampanii wynosi 10 995 000 zł brutto.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy